Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, Uvigo
+34 986801999
mastersocialmedia@uvigo.es

Matrícula

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

Calendario de preinscrición e matrícula para estudos de Máster no curso 2021-22

 • Prazo de preinscrición: do 6 ao 12 de xullo
 • Publicación do listado provisional: 20 de xullo
 • Prazo de reclamacións: do 21 ao 25 de xullo
 • Publicación do listado definitivo: 29 de xullo
 • Matrícula: do 30 de xullo ao 2 de xullo

Non se abrirá un prazo novo de inscrición se se cobren as prazas (25) co listado definito publicado o día 29 de xullo e a creación dunha lista de agarda

PROCESO DE ACCESO E ADMISIÓN

Tal e como se recolle no Real Decreto 1393/2017, que establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, para acceder ás ensinanzas oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte no mesmo para o acceso a ensinos de Máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao.

O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o interesado, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar os ensinos de Máster.

O protocolo de selección do estudantado estará a cargo dun órgano de admisión propio que será o encargado de avaliar as solicitudes das persoas candidatas. Este órgano está composto por unha comisión académica formada polos seguintes membros: o/a coordinador/a de o título, que exercerá como presidente, o/a responsable de calidade do centro ou persoa en quen delegue, os/as coordinadores/ as dos módulos do título, coordinador/a de o PAT do título, coordinador/a de Traballos Fin de Máster, coordinador/a de prácticas do título e un/unha representante do sector empresarial.

Qué meritos se avalían trala preinscrición?

Os méritos avaliables que terá en conta a comisión son os seguintes (aprobados en Comisión Académica de Mestrado o 29/04/2021)

 • Expediente académico: valorarase de 1 a 4 según o procedemento regular en España (ata un máximo de 4 puntos).
 • Títulación universitaria
  • en Publicidade e Relacións Públicas, en Comunicación Audiovisual ou en Xornalismo (3 puntos)
  • no ámbito das Ciencias Sociais (2 puntos)
  • nos ámbitos de Artes, Humanidades e Ciencias Xurídicas (1 punto)
 • Curriculum Vitae (ata un máximo de 2 puntos)
 • Coñecemento e acreditación do inglés (nivel B1 ou superior, dentro do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas, ata un máximo de 2 puntos)
 • Coñecemento e acreditación de uso das TIC (cursos de formación en competencias dixitais segundo carga lectiva e contidos, ata un máximo de 1 punto)

So se avaliarán os méritos aportados debidamente xustificados.

Onde podo consultar a información administrativa e os prazos?

Podes consultar toda a información administrativa e os prazos de matrícula aquí.

Cal é o custe do Mestrado?

Os prezos públicos dos estudos na Universidade de Vigo poden consultarse aquí.


 

A seguinte información é relativa ao curso 2020-21, actualizaremos a listaxe provisional do curso 2021-22 o día 20 de xullo.

Listaxe  definitiva de persoas admitidas e excluídas Máster en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais aprobada na reunión da CAM do 17/07/2020

(Para consultas sobre o proceso  de matrícula  poden dirixirse a: xaposgraopo@uvigo.es)

Lista de persoas admitidas

APELIDOS E NOME TOTAL
1 Garrote Andújar, Silvia Adela 7,00
2 Rodríguez Martínez, Iria 6,55
3 Sanjurjo Ares, Patricia 6,00
4 Lago Ucha, Laura 5,80
5 Casais Rocha, María Florencia 5,80
6 Pérez Ramudo, Elisa 5,75
7 Barbosa Abreu, Catia Sofía 5,65
8 Meda López, Xiana 5,45
9 Fraguela Moreno, Noelia 5,40
10 Alonso Alonso, Claudia 5,40
11 Andrade Ramos, Diego 5,40
12 Vila Márquez, Carlota 5,40
13 Lovina Oddeck, Andi Bratania 5,37
14 Camello Martínez, Talia 5,30
15 Vázquez Castiñeira, Paula 5,30
16 Allo Pose, Cecilia 5,25
17 Gandolfo Gandolfo, María Cecilia 5,25
18 Llorca Loureiro, Mario 5,25
19 López Teijeiro, Aldara 5,15
20 Muñoz González, Raquel 5,15
21 González González, Lucila 5,10
22 Cristi Monasterio, Carla 5,10
23 Leiro Ribeiro Pomponet, Juliana 5,10
24 Rey Pinto, Andrea 5,10
25 García González, Antía 5,05

Lista de agarda

APELIDOS E NOME TOTAL
26 Gómez López, Marta 5,05
27 Vieitez, Carolina 5,05
28 Rodríguez Valderrey, Lorena 5,05
29 Caamaño Quílez, Victoria Sílez 4,95
30 Neo Vidal, Alberto 4,95
31 Testas Barreiro, Roberto 4,85
32 Mariño Nieves, Ana María 4,80
33 Arias Virtus, Ailin Denise 4,75
34 Seoane Mallo, Iago 4,75
35 Alfaya Rial, María 4,75
36 Otero Hervada, Ana 4,70
37 García Laranxeiro, Diego 4,60
38 Cravino Mol, Andrés 4,20
39 Aubone Paz, Sofia del Pilar 4,20
40 García Mera, Cecilia Carolina 4,20
41 Asrul Yuanita, Rika 4,00
42 Brañas Cano, María Paula 3,95
43 Cachafeiro Marques, Erika Mirella 3,85
44 Cevallos Garcia, Yanina 3,80
45 Syromiatnikova, Anastasiia 3,70
46 Padin Calacou, Daniela Rocio 3,70
47 Castellanos Rodríguez, María Karla 3,65
48 Rodríguez Pérez, Natalia 3,65
49 Rotrea Costas, Sergio 3,30
50 Dapena Lorenzo, Vanessa 2,90
51 González Prieto, Cristina Mercedes 2,60
52 Daporta Otero, Belén 2,50
53 García Sequeiros, Adrián 2,35
54 Álvarez Gregores, Roberto 2,15
55 Salgueiro Couto, Sabela 2,05
56 Argibay Porto, Adán 2,00
57 Puñal Riobóo, Diana 1,7
58 Caro García, Mariela Soledad 1,60
59 Costa Giudice, María Laura 1,40
60 Vinod Turki, Raksha 1,00

Lista de persoas excluídas

APELIDOS E NOME TOTAL
1 Martínez Villaverde, Eva 6,00
2 López Novoa, Viviana 4,80
3 Sodorini Rodriguez, Maria Jimena 4,70
4 Gutiérrez Núñez, Gonzalo 0,00
5 Rodríguez, Adriana 0,00
6 Baiju, Mayoor 0,00

Na valoración das solicitudes só se tiveron en conta os méritos debidamente acreditados documentalmente

En caso de empate nas puntuacións á hora de establecer o corte entre lista de admitidos/as e lista de agarda, a orde establécese segundo a maior puntuación acadada nos diferentes apartados, seguindo a orde dos criterios: maior nota no expediente académico, que prevalede sobre maior nota na titulación de acceso, que prevalece sobre maior nota no CV, que prevalece sobre maior nota en idiomas (inglés) e o derradeiro criterio, maior nota en formación TIC.
Se o empate persiste tómase como referencia alfabética do primeiro apelido, do segundo apelido e, posteriormente, nome.