Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, Uvigo
+34 986801999
mastersocialmedia@uvigo.es

Matrícula

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

 

PROCESO DE ACCESO E ADMISIÓN

Tal e como se recolle no Real Decreto 1393/2017, que establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, para acceder ás ensinanzas oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte no mesmo para o acceso a ensinos de Máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao.

O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o interesado, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar os ensinos de Máster.

O protocolo de selección do estudantado estará a cargo dun órgano de admisión propio que será o encargado de avaliar as solicitudes das persoas candidatas. Este órgano está composto por unha comisión académica formada polos seguintes membros: o/a coordinador/a de o título, que exercerá como presidente, o/a responsable de calidade do centro ou persoa en quen delegue, os/as coordinadores/ as dos módulos do título, coordinador/a de o PAT do título, coordinador/a de Traballos Fin de Máster, coordinador/a de prácticas do título e un/unha representante do sector empresarial.

Os méritos avaliables que terá en conta a comisión son os seguintes:

  • Expediente académico: valorarase de 1 a 4 según o procedemento regular en España (ata un máximo de 4 puntos).
  • Título universitario en Publicidade e Relacións Públicas, en Comunicación Audiovisual ou en Xornalismo (3 puntos)
  • Título universitario no ámbito das Ciencias Sociais (2 puntos)
  • Curriculum Vitae (ata un máximo de 2 puntos)
  • Coñecemento e acreditación do inglés (nivel B1 ou superior, dentro do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas, ata un máximo de 2 puntos)
  • Coñecemento e acreditación de uso das TIC (cursos de formación en competencias dixitais segundo carga lectiva e contidos, ata un máximo de 1 punto)

Podes consultar toda a información administrativa e os prazos de matrícula aquí.

Os prezos públicos dos estudos na Universidade de Vigo poden consultarse aquí.